4

سورنا

untitled-1

خانواده ی سورنا

7-22-2015

راه رفتن

IMG_9343

دور زدن

IMG_9449

شوت زدن به توپ

IMG_9334

کنترل برخط

IMG_9313

شوت زدن به توپ

cast 067

خداحافظی

cast 053

گرفتن اجسام

cast 046

گرفتن اجسام

cast 070

تست فنی

1

تست های فنی

11

تست های فنی

Image_9607

تست های فنی

IMG_4267

طراحی سر سورنا

5

تست های فنی

22

تست های فنی